БЪРЗ КАЛКУЛАТОР ПЕЧАЛБАРАЗХОДИ ЗА ГОРИВО ПРИ ОБРАБОТКА

Дисковане, пръскане, валиране, торене, жътва


ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА: {math_result} лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЕКАР: {math_result} лв.


РАЗХОДИ ЗА СЕМЕНА

Семена

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА: {math_result} лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЕКАР: {math_result} лв.


РАЗХОДИ ЗА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Обеззаразител фунгициден

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПРЕПАРАТИ: {math_result} лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПРЕПАРАТИ НА ДЕКАР: {math_result} лв.


РАЗХОДИ ЗА ТОРОВЕ

Азотен тор есен

ОБЩО ТОРОВЕ: {math_result} лв.

ОБЩО ТОРОВЕ НА ДЕКАР: {math_result} лв.


ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ: {math_result} лв.

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ НА ДЕКАР: {math_result} лв.


ДРУГИ РАЗХОДИ

Административни разходи и амортизация

ОБЩО: {math_result} лв.


Съхранение на продукцията

ОБЩО: {math_result} лв.


Рента

ОБЩО: {math_result} лв.


Разходи за труд

ОБЩО: {math_result} лв.

ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ: {math_result} лв.

ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ НА ДЕКАР: {math_result} лв.


ОБЩО ВСИЧКИ РАЗХОДИ: {math_result} лв.

ОБЩО ВСИЧКИ РАЗХОДИ НА ДЕКАР: {math_result} лв.

ПРИХОДИ

Приходи от продажба на продукция

ОБЩО: {math_result} лв.


Директни плащания

ОБЩО: {math_result} лв.


Национални доплащания

ОБЩО: {math_result} лв.

ОБЩО ВСИЧКИ ПРИХОДИ: {math_result} лв.

ОБЩО ВСИЧКИ ПРИХОДИ НА ДЕКАР: {math_result} лв.


ОБЩО ПЕЧАЛБА: {math_result} лв.

ОБЩО ПЕЧАЛБА НА ДЕКАР: {math_result} лв.